Boutique Hotel Museum in Belgrade

Pravila o privatnosti

Privredno društvo MUSEUM 2019 DOO BEOGRAD-Stari Grad, sa sedištem u Beogradu, ulica Čika Ljubina broj 3-5, MB: 21526355, PIB: 111709697, ima nameru da, u svojstu rukovaoca podataka, prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti, te shodno odredbama člana 15. i člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) ističe:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Boutique Hotel Museum koji se nalazi u Beogradu, u vlasništvu privrednog društva MUSEUM 2019 DOO BEOGRAD-Stari Grad, sa sedištem u Beogradu, ulica Čika – Ljubina broj 3-5, MB: 21526355, PIB: 111709697 (u daljem tekstu: Rukovalac) kao rukovalac Vašim podacima o ličnosti shodno važećim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018- u daljem tekstu”Zakon”), obaveštava sve korisnike usluga hotela, poslovne saradnike i potencijalne saradnike o načinu i svrsi obrade i korišćenja podataka o ličnosti, kao i o pravima lica na koja se podaci odnose.

 • Svrha i pravni osnov za obradu

Zaštita privatnosti korisnika usluga hotela, poslovnih saradnika i potencijalnih saradnika je od velike važnosti za Rukovaoca. Podaci o ličnosti se obrađuju samo u meri u kojoj je to dopušteno Zakonom i pozitvnim propisima Republike Srbije uz poštovanje načala zaštite podataka o ličnosti koje propisuje Zakon –zakonitost, poštenje i transparetnost, ograničenje u odnosu na svrhu obrade, minimizacija podataka, tačnost, ograničenje čuvanja, integritet i poverljivost, odgovornost za postupanje. Podaci o ličnosti će biti obrađivani samo za potrebe ispunjenja svrhe obrade.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti za potrebe nabavke i plaćanje roba i usluga, poslovni razvoj, poslovnu saradnju, organizaciju rada, kancelarijsko poslovanje i druge vidove obavljanja delatnosti (za potrebe smeštaja i svih hotelskih usluga) i sprovođenje svih poslovnih aktivnosti.

Podaci se prikupljaju neposredno od stranaka uvidom u dokumenta (pasoš ili lična karta), putem adrese elektronske pošte, SMS poruke, Viber-a ili telefona.

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa sa korisnicima usluga, zakona, legitimnog interesa i pristanka, ukoliko ga je lice dalo.

Rukovalac obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • ispunjenje zahteva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku delatnost – kao što je obrada podataka o ličnosti usled obaveza prijavljivanja korisnika usluga nadležnim organima Republike Srbije (ime i prezime, datum rođenja, mesto rođenja, JMBG, adresa i mesto prebivališta, državljanstvo, pol, dužina boravka korišćenja usluga, razlog boravka (business/leisure), izvor pristizanja rezervacije (individualno, preko agencije, Online kanala…), mesto i datum ulaska u zemlju, podaci o identifikacionom dokumentu – lična karta ili pasoš);
 • ispunjenje ugovornih obaveza prema korisnicima usluga – podaci o ličnosti koji se obrađuju kako bi korisnici usluga bili registrovani kod Rukovaoca i kako bi im Rukovalac pružio usluge, te da bi bila izvršena naplata ka Rukovaocu od strane korisnika usluga (ime i prezime, pol, mesto prebivališta, podaci o identifikacionom mestu, podaci o poslodavcu, podaci o identifikacionom dokumentu, kontakt podaci, finansijski podaci – podaci o broju kreditne kartice i podaci o plaćanju, kao i drugi podaci neophodni za ispunjenje ugovora o smeštaju);
 • direktnog marketinga, informisanja o personalizovanim ponudama i uslugama Rukovaoca, unapređenja usluga Rukovaoca, promovisanja događaja kao i svrhe kontaktiranja za sprovođenje ankete: navedena obrada sprovodi se pre svega na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose u slučajevima u kojima ne postoji drugi pravni osnov za obradu ali i na osnovu legitimnog interesa Rukovaoca u slučajevima u kojima je pravo na obradu Rukovaoca pretežnije od interesa ili osnovnih prava i sloboda lica na koje se podaci odnose (ime i prezime, mesto prebivališta, kontakt podaci – broj mobilnog telefona i email podaci, fotografija i drugi podaci radi ispunjenja opisane svrhe);
 • u svrhu zaštite imovine i sigurnosti pojedinaca primenom mera video nadzora (fotografije i video snimak).


Rukovalac preduzima sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave. Podaci o ličnosti se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe čuvanja. Obrada podataka o ličnosti vrši se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

 • Podaci o Licu za zaštitu podataka o ličnosti

   

Lica čiji su podaci o ličnosti predmet obrade od strane Rukovaoca može ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

– Ivan Maksimović

– kontakt tel.: 011/4022-100

– e-mail adresa: ivan@hotelmuseum.rs.

 • Primaoci podataka o ličnosti

   

Podaci o ličnosti mogu biti dostavljeni državnim organima i drugim organima kojima je Rukovalac ovlašćen ili obavezan da dostavi podatke o ličnosti na osnovu zakona koji uređuju konkretno dostavljanje. Podaci o ličnosti mogu biti dostavljeni i licima s kojima Rukovalac ima ugovorni odnos, pružaocima usluga i angažovanim licima Rukovaoca koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup podacima o ličnosti. Sva lica koja zbog prirode posla koje obavljaju sa Rukovocem ili za Rukovaocem, a imaju pristup podacima o ličnosti klijenata Rukovaoca, dužni su da te podatke o ličnosti čuvaju kao poverljive i da postupaju u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

 • Čuvanje i kriterijum za određivanje roka čuvanja podataka

   

Podaci o ličnosti se čuvaju tokom trajanja ugovornog odnosa, dok postoji pristanak lica čiji se podaci obrađuju po osnovu datog pristanka, odnosno u zakonom propisanom roku za čuvanje podataka o ličnosti, u kom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada tih podataka u druge svrhe, nego samo njihovo čuvanje u zakonom propisane svrhe.

Ukoliko lice na koje se podaci odnose i Rukovalac ne uspostave ugovorni odnos, Rukovalac će podatke o ličnosti koji su sadržani u ovom dokumentu uništiti u skladu sa Zakonom, osim ukoliko lice nije dalo pristanak za određenu svrhu obrade njegovih podataka.

 • Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

   

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na pristup svojim podacima o ličnosti koje Rukovalac obrađuje, imaju pravo na njihovu ispravku, dopunu i brisanje ukoliko ne postoji osnov obrade, ograničenje, prenosivost i prigovor, kao i pravo da u svakom trenutku povuku svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti (ukoliko su podaci o ličnosti dati po osnovu pristanka). Takođe, imaju pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 • Pravo na kopiju i pristup

   

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo da se Rukovaocu obrate sa zahtevom za dostavljanje kopije takvih podataka, ali i da zahtevaju informaciju o tome da li Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti tog lica kao i da u slučaju potvrdnog odgovora istim pristupi.

 • Pravo na ispravku i dopunu

   

Lica na koje se podaci odnose imaju prava na ispravku ili dopunu njihovih podataka o ličnosti ukoliko su podaci o ličnosti koje Rukovalac obrađuje netačni ili nepotpuni.

 • Pravo na brisanje i ograničenje obrade

   

Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaju pravo da zahtevaju da podaci o ličnosti budu obrisani ili da obrada podataka o ličnosti bude ograničena u slučajevima predviđenim Zakonom.

 • Pravo na prenosivost

   

Lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaju pravo da zahtevaju dostavljanje podataka o ličnosti u strukturisanom, uobičajno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da takvi podaci budu prenešeni drugom rukaovaocu bez ometanja.

 • Pravo na prigovor

   

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu legitmnog interesa, kada smatra da je to opravdano, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovoih podataka.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

 • Pravo na opoziv pristanka

   

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu pristanka, lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Kako bi ostvarili navedena prava lica na koje se podaci odnose mogu se obratiti na sledeću adresu office@museum2019.rs.

The business entity MUSEUM 2019 LLC BELGRADE-Old Town, headquartered in Belgrade, at 3-5 Čika Ljubina Street, MB: 21526355, TIN: 111709697, intends to, as a data controller, collect and process certain personal data, pursuant to the provisions of Article 15 and Article 23 of the Law on Personal Data Protection (“Official Gazette of RS”, No. 87/2018), states:

PERSONAL DATA PROCESSING NOTICE

The Boutique Hotel Museum, located in Belgrade, owned by the business entity MUSEUM 2019 LLC BELGRADE-Old Town, headquartered in Belgrade, at 3-5 Čika – Ljubina Street, MB: 21526355, TIN: 111709697 (hereinafter referred to as the “Controller”), as the controller of your personal data in accordance with the applicable provisions of the Law on Personal Data Protection (“Official Gazette of RS”, No. 87/2018 – hereinafter referred to as the ”Law”), informs all hotel service users, business partners, and potential partners about the manner and purpose of processing and using personal data, as well as about the rights of the individuals to whom the data relates.

 • Purpose and legal basis for processing
   

Protecting the privacy of hotel service users, business partners, and potential partners is of great importance to the Controller. Personal data is processed only to the extent permitted by law and positive regulations of the Republic of Serbia, in accordance with the principles of personal data protection prescribed by the Law – legality, fairness, and transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality, and accountability for processing. Personal data will only be processed for the purpose of fulfilling the processing purpose.

A personal datum is any information relating to an identified or identifiable natural person, directly or indirectly, particularly by reference to an identifier such as name and identification number, location data, electronic communication network identifiers or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Personal data processing is done for the purpose of procurement and payment of goods and services, business development, business cooperation, work organization, office operations, and other forms of business activities (for the purpose of accommodation and all hotel services) and conducting all business activities.

Data is collected directly from individuals by examining documents (passport or ID card), via email address, SMS messages, Viber, or phone.

The Controller processes personal data for the purpose of fulfilling contractual relations with service users, legal obligations, legitimate interests, and consent, if provided by the individual.

The Controller processes your personal data for the following purposes:

 • fulfilling the requirements of laws and other applicable positive regulations governing the hospitality industry – such as processing personal data due to obligations to report service users to the competent authorities of the Republic of Serbia (name, date of birth, place of birth, ID number, address and place of residence, citizenship, gender, length of service usage, reason for stay (business/leisure), reservation source (individual, agency, online channels…), date and place of entry into the country, identification document data – ID card or passport);
 • fulfilling contractual obligations towards service users – personal data processed to register service users with the Controller and for the Controller to provide services to them, and for payment to the Controller by service users (name, gender, place of residence, identification place data, employer data, identification document data, contact information, financial data – credit card number and payment data, as well as other data necessary for fulfilling the accommodation contract);
 • direct marketing, informing about personalized offers and services of the Controller, improving Controller’s services, promoting events, as well as contacting for conducting surveys: such processing is primarily based on the consent of the individuals to whom the data relates in cases where there is no other legal basis for processing but also based on the legitimate interests of the Controller in cases where the Controller’s right to process outweighs the interests or fundamental rights and freedoms of the individuals to whom the data relates (name, place of residence, contact information – mobile phone number and email data, photograph, and other data to fulfill the described purpose);
 • for the purpose of protecting property and safety of individuals by applying video surveillance measures (photographs and video recordings).


The Controller takes all reasonable measures to ensure that inaccurate personal data is promptly deleted or corrected. Personal data is kept in a form that allows the identification of individuals only for the time necessary to achieve the purpose of storage. Personal data processing is carried out in a manner that ensures adequate protection of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing, as well as accidental loss, destruction, or damage, by applying appropriate technical, organizational, and personnel measures.

 • Data Subject Rights Contact

Individuals whose personal data is processed by the Controller may exercise their rights regarding the protection of personal data as well as any questions and concerns regarding their rights to data protection by contacting the data protection officer.

Contact information for the data protection officer:

– Ivan Maksimović

– contact phone: 011/4022-100

– email address: ivan@hotelmuseum.rs.

 • Recipients of Personal Data
   

Personal data may be provided to state authorities and other authorities to which the Controller is authorized or obligated to provide personal data based on laws governing specific disclosures. Personal data may also be provided to individuals with whom the Controller has a contractual relationship, service providers, and engaged individuals of the Controller who, due to the nature of their work, have access to personal data. All individuals who, due to the nature of their work with or for the Controller, have access to personal data of the Controller’s clients are required to keep such personal data confidential and to act in accordance with positive regulations governing the protection of personal data.

 • Data Retention and Criteria for Determining Data Retention Period
   

Personal data is kept during the duration of the contractual relationship, as long as there is consent from the individuals whose data is processed based on the given consent, or within the legally prescribed deadline for keeping personal data, in which case active processing of such data for other purposes will not be allowed, only their storage for the purposes prescribed by law.

If the individual to whom the data relates and the Controller do not establish a contractual relationship, the Controller will destroy the personal data contained in this document in accordance with the Law, unless the individual has given consent for a specific purpose of processing their data.

 • Rights of Individuals whose Personal Data is Processed

Individuals whose data is processed have the right to access their personal data processed by the Controller, have the right to correct, supplement, and delete them if there is no processing basis, restriction, transfer, and objection, as well as the right to withdraw their consent for the processing of personal data at any time (if personal data is given based on consent). Also, they have the right to lodge a complaint with the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection.

 • Right to Copy and Access

Individuals whose data is processed have the right to request from the Controller a copy of such data, as well as to request information whether the Controller processes their personal data and, in case of an affirmative answer, to access it.

 • Right to Correction and Supplement

Individuals whose data is processed have the right to correct or supplement their personal data if the personal data processed by the Controller is inaccurate or incomplete.

 • Right to Erasure and Restriction of Processing

Individuals whose data is processed have the right to request that personal data be erased or that processing of personal data be restricted in cases provided by law.

 • Right to Data Portability

Individuals whose data is processed have the right to request the delivery of personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format and that such data be transferred to another controller without hindrance.

 • Right to Object

If data processing is based on legitimate interests, when it deems it justified, individuals whose data is processed have the right to object to the processing of their data at any time by submitting an objection to the Controller.

Individuals whose data is processed have the right to object at any time to the processing of their personal data processed for direct marketing purposes, including profiling, to the extent that it is related to direct marketing.

If an individual whose data is processed objects to processing for direct marketing purposes, personal data cannot be further processed for such purposes.

 • Right to Withdraw Consent

If personal data processing is based on consent, individuals whose data is processed have the right to withdraw consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

To exercise the above-mentioned rights of individuals whose data is processed, they can contact the following address: office@museum2019.rs.